Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), określa warunki i zasady świadczenia przez firmę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079, REGON: 470847962, zwanego dalej „Sprzedawcą”, usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności zasady korzystania przez Klientów ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.narzedzia-lodz.pl, sposób składania Zamówień oraz ich realizacji, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną należy zapoznać się z Regulaminem udostępnionym na stronie internetowej pod adresem http://narzedzia-lodz.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalanie i wydrukowanie.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, pod adresem internetowym http://www.narzedzia-lodz.pl, na podstawie niniejszego Regulaminu.
 4. Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 5. Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest zapoznanie się i akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 6. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 7. Sklep zapewnia, że Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§ 2

DEFINICJE

Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1) Sklep - sklep internetowy dostępny pod adresem www.narzedzia-lodz.pl, prowadzony przez Sprzedawcę,

2) Sprzedawca – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079, REGON: 470847962

3) Klient – podmiot, który zawarł lub ma zamiar zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

4) Zamówienie – złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu oferta zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą,

5) Umowa sprzedaży - umowa kupna sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem Sklepu,

6) Towar – rzeczy oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, w tym głównie narzędzia warsztatowe oraz artykuły przemysłowe

7) Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca jednocześnie Klientem.

 

§ 3

Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

Korzystanie ze Sklepu wymaga,:

 1. przeglądarki internetowej,
 2. posiadania adresu poczty elektronicznej,
 3. rozdzielczości ekranowej minimum 1024x768 pikseli,
 4. włączonej obsługi „cookies”.

 

 

§ 4

Zamówienia

 1. Klient może składać Zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.
 2. Informacje o Towarach w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 4. Rejestracja i założenia konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia Zamówienia przez Klienta w Sklepie.
 5. Klient ma możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji w następujący sposób:

1) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

2) pocztą elektroniczną na adres e-mail podany na stronie internetowej Sklepu,

3) telefonicznie na numery przeznaczone do składania Zamówień, podane na stronie internetowej Sklepu w zakładce „Kontakt”.

 1. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien dodać do Koszyka Towar, który zamierza kupić, przy czym dodanie Towaru do Koszyka nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 2. Koszyk umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami oraz przeliczanie wartości Zamówienia.
 3. W celu poprawnego złożenia Zamówienia Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację oraz identyfikację odbiorcy Towaru, jeżeli będzie to inna osoba.
 4. Sklep potwierdza przyjęcie Zamówienia emailem lub telefonicznie.
 5. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia lub ustalić inne warunki Zamówienia, gdy Zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do jego prawdziwości i rzetelności realizacji tego Zamówienia oraz prawdziwości podanych przez Klienta danych bądź sposobu zapłaty.
 6. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 7. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą wysłania do Kupującego przez Sprzedającego maila z  potwierdzeniem Zamówienia Kupującego.

§ 5

Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania rejestracji w Sklepie Klient powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu ,podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

1) Imię,

2) Nazwisko,

3) Adres,

4) Kod pocztowy,

5) Miejscowość,

6) Adres E-mail,

7) Nr telefonu,

8) NIP w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

9) Dane do wysyłki ( jeśli są inne niż dane powyżej)

 1. Po wypełnieniu przez Klienta pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone konto Klienta. Sprzedawca wysyła Klientowi potwierdzenie rejestracji na podany przez Klienta adres e-mail. Aby aktywować konto należy kliknąć w link „aktywacja konta” zawarty w mailu z potwierdzeniem rejestracji.
 2. W przypadku, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Klient zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 3. W sytuacji, gdy dane Klienta wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji Zamówienia, Klient jest zobowiązany do ich aktualizacji i telefonicznym lub mailowym poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 6

Płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od wartości dodanej (VAT) w wysokości wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Warunkiem wydania Towaru jest zapłata za Towar i koszty przesyłki.
 3. Klient ma do wyboru formy płatności określone w koszyku widoczne po dodaniu  Towaru do koszyka.
 4. Koszty dostawy Towaru do Klienta podane są również w koszyku po dodaniu Towaru do koszyka.
 5. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
 1. płatność gotówką za pobraniem – przy odbiorze przesyłki od kuriera,
 2. płatność gotówką przy odbiorze osobistym w określonym miejscu,
 3. przedpłata – przelew tradycyjny na konto bankowe,
 4. przedpłata – przelew natychmiastowy przez portal Przelewy24, opcja ta jest dodatkowo płatna 1,5% od wartości przelewu.
 1. Klient dokonuje zakupu Towaru według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Klienta.
 2. W przypadku zmiany cennika usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy Sprzedawca ma prawo do zmiany wysokości kosztów dostawy. Postanowienie to nie dotyczy Zamówień już realizowanych. O fakcie zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy i tym samym zmianie cennika dostaw w Sklepie Klienci zostaną poinformowani przynajmniej na 14 dni naprzód przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian.

§ 7

Wysyłka i dostawa Towaru

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 2. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem dostawców usług kurierskich lub udostępnia Towar do odbioru przez Klienta w siedzibie Sklepu po uprzednim umówieniu terminu odbioru Towaru.
 3. W przypadku płatności za pomocą przelewu online, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt. 4 termin realizacji Zamówienia jest liczony od chwili pozytywnej autoryzacji transakcji.
 4. W przypadku płatności o której mowa w § 6 ust. 5 pkt. 3 termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem Zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Termin realizacji zamówienia widnieje każdorazowo na karcie Towaru. W przypadku zamawiania kilku towarów o różnych czasach realizacji zmówienia, Sprzedający wysyła skompletowane zamówienie w terminie najdłuższego terminu realizacji zamówienia, chyba że Sprzedawca poczyni z Zamawiającym osobne ustalenia co do wysyłki ( np. podzielenie zamówienia na osobne wysyłki).
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar jest niedostępny, niezwłocznie, zawiadomi o tym Klienta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już zapłacona.
 7. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
 8. Zaleca się, aby Klient w miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu Towaru w momencie dostarczenia mu i odbioru Towaru, w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier).

§ 8

Reklamacje

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu Towaru (np. paragon fiskalny lub faktura VAT).
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli Towar w chwili jego wydania jest niezgodny z Umową sprzedaży.
 3. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości Towaru domniemywa się, że jest on zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli odpowiada podanemu przez Sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej Konsumentowi próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez Konsumenta przy zawarciu Umowy sprzedaży lub składaniu Zamówienia, chyba że Sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru.
 4. W przypadkach nieobjętych ust. 3 domniemywa się, że Towar jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy Towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach Sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
 5. Konsument jest zobowiązany do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z Umową sprzedaży w terminie do 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z Umową sprzedaży trwa maksymalnie 2 lata od dnia wydania Towaru.
 6. W przypadku niezgodności Towaru z Umową sprzedaży Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Towar wraz z opisem niezgodności.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta Towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii. Sprzedawca poinformuje wówczas Konsumenta o wydłużonym terminie rozpatrzenia reklamacji z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim.
 8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Sprzedawca doprowadzi Towar do stanu zgodnego z Umową sprzedaży zgodnie z żądaniem Konsumenta poprzez naprawę lub wymianę na nowy Towar, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Konsument ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od Umowy sprzedaży, przy czym Konsument od Umowy sprzedaży nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z Umową sprzedaży jest nieistotna.
 9. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego Towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 10. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o Towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 11. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 9

Gwarancja

 1. Sprzedawca wydaje dokument potwierdzający udzieloną gwarancję jakości na niektóre Towary sprzedawane za pośrednictwem Sklepu.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 z dokumentu gwarancji wynika, kto jest stroną zobowiązaną z tytułu udzielonej gwarancji jakości.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w formie pisemnej w terminie czternastu dni od dnia wydania Konsumentowi Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 Konsument zwraca Towar Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, na adres: Sklep Narzędzia-Łódź, ul. Rojna 92, 91-134 Łódź. Zwrócony Towar powinien być w stanie nie noszącym śladów użytkowania, w tym powinien być kompletny. Konsument ponosi koszty odesłania towaru do Sprzedawcy.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Towaru, Sprzedawca sprawdzi jego stan.
 4. Niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od dnia sprawdzenia Towaru Sprzedawca zwróci Konsumentowi kwotę zapłaconą za towar a także koszt jego wysłania, ale tylko według najtańszej oferowanej przez siebie opcji dostawy danego produktu. Konsument powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota.
 5. W przypadku naruszenia przez Konsumenta warunków określonych w ust. 1 i 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży jest bezskuteczne, Towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Konsumentowi wpłaconych należności.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach określonych w art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. w przypadku:

1) świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu odstąpienia od Umowy sprzedaży (dotyczy przypadków świadczenia usług, a nie sprzedaży towarów),

2) nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

§ 11

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

§ 12

Blokada Konta

Usługodawca ma prawo zablokować Konto w przypadku, jeżeli Użytkownik zarejestrowany: 

 1. podejmuje działania szkodliwe dla Serwisu, w szczególności zakłócające jego działanie, uniemożliwiające korzystanie z niego lub powodujące jego nieprawidłowe działanie a także obraźliwe dla Usługodawcy lub innych Użytkowników,
 2. uporczywie narusza którekolwiek z postanowień Regulaminu pomimo uprzedniego, doręczonego wezwania do zaprzestania takich działań,
 3. propaguje treści zabronione prawem lub sprzeczne z dobrymi obyczajami.

§ 13

Polityka Prywatności

 1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy sklepu zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079.
 3. W naszym sklepie zbieramy następujące dane osobowe:
 • Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska aby móc wysłać Tobie zamówienie oraz możliwości kontaktu z Tobą
 • Adres zamieszkania – jest nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru.
 • Nr telefonu –  Czasami dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń jak np. brak towaru w magazynie jednocześnie proponując korzystne rozwiązanie.
 • Adres email – poprzez email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera będziemy od czasu do czasu wysłać do Ciebie informację handlową.
 • Adres – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
 • Cookies – nasz sklep wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.
 1. Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:
 • Dokonując zakupu w naszym sklepie bez logowania konta.
 • Rejestracja w bazie Klientów – jest dobrowolna Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Tobie w przyszłości zakupy w naszym sklepie internetowym.
 • Jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.
 1. Każdy Użytkownik naszego serwisu ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać z naszych usług i udostępniać informacje o sobie. Jeżeli z jakiś względów nie życzysz sobie pozostawienia swoich danych osobowych to masz prawo do ich usunięcia lub nie korzystania z naszego serwisu.
 2. Twoje dane przekazywane są jedynie firmom kurierskim, lub Poczcie Polskiej w celu dostarczenia przesyłki, oraz jeśli korzystasz z przelewu online firmie obsługującej ten sposób płatności.
 3. Nie przechowujemy żadnych danych poufnych jak numery Twoich kart kredytowych czy danych dostępu do Twojego konta bankowego.
 4. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm. masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu korzystaj z właściwych zakładek w serwisu internetowego www.narzedzia-lodz.pl, prześlij e – mail pod adres sklep@narzedzia-lodz.pl lub listem poleconym na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079, REGON: 470847962

 

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Zmiana treści Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Klientów o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 21 dni przed dniem ich wejścia w życie. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Klient nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie może usunąć swoje konto w Sklepie.
 2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem, który nie jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 4. Nazwa Sklepu oraz wszelkie elementy Sklepu stanowią własność Sprzedawcy i przedmiot prawa autorskiego, przez co podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody Sprzedawcy w jakikolwiek sposób jest zabronione.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 17.09.2017 roku.

 

Klauzula informacyjna RODO

Z dniem 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nazwa RODO).

W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy podać informacje odnoszące się do przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO, w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Z uwagi na powyższe przepisy firma P.W. Sławomir Świder zobowiązana jest do przekazania kilku informacji na podstawie przepisów RODO:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir  Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079. lub e-mailowo: sklep@narzedzia-lodz.pl; odnośnie pytań związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania danych osobowych do celów realizacji usług lub wysyłki towaru przez Administratora;
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie, zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Danych Osobowych Narzędzia-Łódź
 5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG);
 6. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa;
 7. Państwa dane nie będą przekazywane żadnym organizacjom i instytucjom międzynarodowym;
 8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora usunięcia Państwa danych osobowych,
  - żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  - przenoszenia Państwa danych osobowych,
  - wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem sklep@narzedzia-lodz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sławomir Świder, 95-070 Aleksandrów Łódzki, Antoniew ul. Wiosenna 16, NIP: 7260036079.

 

 

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl